ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು

 1535181976sdhaka school & teachers343.pdf
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಘೂ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-2018-19 ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

 Selection of Teachers for State Awards for the year 2018-19

 ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಘೂ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-2018-19

  DR.APJ Abul kalam IGNITE 2018- COMPETITION

Find more details

Click Here for Photos
PRATIBHA KARANJI