8 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಇಗೆ ಭಾಗ ಬಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ವೈ

 3 ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷಿದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರ

  2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
SANSKRIT

  2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
FIRST LANGUAGE

Find more details

Click Here for Photos
PRATIBHA KARANJI