BLOCK LEVEL OFFICERS, UDUPI DISTRICT
Name
Designation
Phone
E-mail id
M.NAGESH SHANUBAG BEO BRAHMAVAR 0820-2560800 beo-n.edu.karudp@nic.in
9480695375
RAVISHANKAR BEO UDUPI 0820-2521570 beo-s.edu.karudp@nic.in
9480695376
SEETHARAM SHETTY[IC] BEO KUNDAPURA 08254-220618 beo-kdp.edu.karudp@nic.in
9480695374
O.R.PRAKASH BEO BYNDOOR 08254-252066 beo-bnd.edu.karudp@nic.in

9480695372

MANAMOHAN BEO KARKALA 08258-230571 beo-kkn.edu.karudp@nic.in
9480695373